יפעת כץ - משרד עו"ד פלילי

054-3030588

עבירות אלימות

ואלימות במשפחה

עבירות אלימות הן עבירות הכוללות אלימות פיזית ומילולית.

עבירות אלימות עשויות להתרחש בין זרים גמורים, בין מכרים בעקבות סכסוך קודם, ו/או בתוך המשפחה.

כל אדם עשוי למצוא עצמו חשוד בעבירת אלימות.

גם אדם נורמטיבי, ללא כל עבר פלילי, עשוי להסתבך בקטטה בשל טעות בשיקול דעת, ו/או למצוא עצמו חשוד בעבירת אלימות בעקבות תלונת שווא על רקע סכסוך קודם, או סכסוך בתוך המשפחה.

החוק קובע עונשי מאסר לעבירות האלימות, לרבות בגין אלימות מילולית (איומים).

לפיכך באם הסתבכת בעבירת אלימות, חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי בעל ניסיון, אשר יבחן את חומר הראיות בתיק, יבחן האם ניתן להביא לסגירת התיק, לביטול כתב האישום ו/או להסדר מקל. במקרים בהם מדובר בתלונת שווא, חשוב לנסות לאתר ראיות מזכות שיוכלו לסייע במסגרת ניהול הוכחות וחקירת עדים.

במקרים בהם יוחלט להודות במסגרת "הסדר טיעון", קיימת חשיבות לבחון אפשרות הפניית הנאשם לתסקיר מטעם שרות המבחן ולבחון אפשרויות שיקום וטיפול שיוכלו להקל במידה משמעותית על הענישה.

טיפול נכון בתיקי אלימות, יכול להביא לתוצאה מקלה, לרבות סיום ההליך ללא הרשעה ו/או ענישה מקלה בדמות מאסר על תנאי.


עבירות האלימות העיקריות:

 • איומים - סעיף 192 לחוק העונשין קובע: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים"

 • תגרה- סעיף 191 לחוק העונשין קובע : "המשתתף שלא כדין בתגרה במקום ציבורי, דינו - מאסר שנה אחת".

 • תקיפה סתם מהי? סעיף 378 לחוק העונשים קובע כי "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

 • ענישה בגין תקיפה סתם - סעיף 379 לחוק העונשין קובע כי : "התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

 • תקיפה הגורמת חבלה ממשית - סעיף 380 לחוק העונשין קובע כי : "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים".

 • תקיפות בנסיבות מחמירות - סעיף 382. (א) לחוק העושנין קובע כי: "נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה".

 • חבלה חמורה - סעיף 333 לחוק העונשין קובע : "החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים".

 • פציעה - סעיף 334 לחוק העונשים קובע: "הפוצע חברו שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים".

 • חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות- סעיף 335. (א) קובע: " נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או 334 –

(1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה;

(2) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

עבירות אלימות במשפחה העיקריות:

 • תקיפת בן משפחה (בן זוג או קטין) - סעיף 380(ב) לחוק העונשין קובע כי: "העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה";

[ * "בן משפחתו" - לרבות בן זוג או קטין או חסר ישע שעליו אחראי עובר העבירה].

 • תקיפה הגורמת חבלה של בן זוג - סעיף 380 (ג) קובע כי: " העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה".

 • חבלה חמורה של בן משפחה - סעיף 335(א1) קובע כי: "העובר עבירה לפי סעיף 333 כלפי בן משפחתו, דינו – מאסר עשר שנים".

 • פציעה של בן משפחה - סעיף 335(ב) קובע: " העובר עבירה לפי סעיף 334 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

(2) קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

חשוב מאוד! באם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת אלימות, ו/או באם אדם קרוב אליך נעצר בגין עבירת אלימות פנה מיידית לעורך דין פלילי. קיימת חשיבות גדולה בקבלת ייעוץ לפני חקירה בהקדם האפשרי. ייעוץ נכון עשוי להשליך על גורל התיק הפלילי כולו.

 • האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם עורך דין.

דוגמאות לתיקי אלימות ואלימות במשפחה

אשר טופלו במשרדנו

יפעת כץ, עו"ד (LL.Mׂׂ) - משרד עו"ד פלילי I שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל' : 077-2128877 I פקס: 077-4703257 I נייד: 054-3030588 yifatkz1@gmail.com I